عنصر اصلی جذب گردشگران خارجی، امنیت است

به گفته کارشناسان آنچه گردشگران خارجی از ما می خرند؛ تصویر مقصد است، به ویژه اگر برای نخستین بار به کشوری سفر کنند. حال اگر این تصویر مناسب و مطابق حقیقت مقصد باشد از سفر خود راضی خواهند بود، اما اگر خدمات دهی در مقصد نامناسب باشد و تصویر با حقیقت تطابق نداشته باشد از سفر ناراضی می شوند. به طور کلی شرط اصلی ورود گردشگران خارجی تصویر مناسب است. امنیت در این میان حرف اصلی را می زند و اگر کشوری امنیت داشته باشد اما تصویر مقصد ناامنی از آن وجود داشته باشد نمی تواند گردشگران خارجی را جذب کرده و گردشگری را توسعه دهد.

دیپلماسی عمومی که یکی از شاخه های آن دیپلماسی گردشگری است به این نکته اشاره دارد که تصویر کشورها در جهان تعیین کننده چگونگی روابط آنها با دیگر کشورها، حضور آنها در بازارهای جهانی، موفقیت آنها در تجارت جهانی، توانایی آنها در امور سیاسی و میزان موفقیت کشورها در جذب گردشگران خارجی است. به طور حتم گردشگران خارجی به کشوری که امنیت ندارد، سفر نمی کنند.

کشوری که زیرساخت های ناقصی دارد از نظر آنها مکان مناسبی برای سفر نیست، هرچند از زیباترین جاذبه های طبیعی و غنی ترین جاذبه های فرهنگی برخوردار باشد. امنیت گردشگری در چند حوزه تعریف می شود؛ یکی از آنها امنیت نظامی است، دیگری امنیت ذهنی است که البته تصویر ذهنی کشورها تعیین کننده آن است. ایمنی زیرساخت ها و مکان های گردشگری نیز از موضوع های مهم ایمنی در گردشگری به شمار می رود.

(success)