ظرفیت تحمل در گردشگری چیست؟

ظرفیت تحمل (carrying capacity) از سوی کارشناسان با توجه به فضای موجود از لحاظ فیزیکی تعیین می شود و دلیل آن رضایت مشتری و آسیب نرساندن به آن مکان به جهت ازدحام است. به منظور رعایت این ظرفیت، مدیریت مقصدهای گردشگری تصمیم هایی می گیرند؛ به عنوان نمونه مکان گردشگری را می بندند و منتظر می مانند تا بازدیدکنندگان مکان را ترک کرده و سپس، بازدیدکنندگان جدید را می پذیرند یا مدیران مکان گردشگری، زمان بازدید از مکان را کاهش می دهند که این عمل به واسطه هدایت کردن گردشگران از سوی کارکنان مستقر در آن مکان انجام می شود.

متاسفانه در مکان هایی که به دلیل درآمدزایی بیشتر یا بی اطلاعی، به ظرفیت تحمل توجه نمی شود، هم گردشگر ناراضی از مکان خارج و هم به مکان موردنظر آسیب هایی وارد می شود که در طول زمان موجب تخریب آن مکان خواهد شد. حال اگر مکان گردشگری که مورد بی توجهی از نظر ظرفیت تحمل قرار می گیرد بنایی باستانی باشد، ممکن است دچار آسیب های جبران ناپذیری شود.

(success)